Owia no

Yɛse mfeɛ ɔpepepem nson ɛfiri saa da yi no, owia na ɛbɛyɛ kɛseɛ. Ɛbɛyɛ kintinkantan. Ne mfimfini no, ɛbɛyɛ ketewa, na owia no bɛyɛ kɛseɛ na sɛ ɛpue a, ɛyɛ te sɛ owia a ɛyɛ kɔkɔɔ. Na asaase no nyinaa bɛ hye, na owia no bɛmene asaase. Ɛno akyi, owia no, bɛwu.