Orin Ọ̀ṣun

Àní omi ò l’ápá omi gbégi

Omi ò l’ẹ́sẹ̀ omi gbénìyàn lọ o

Ìforó ayé mi omi gbé lọ

Ìforó ayé mi omi gbé lọ

Ìganá ayé mi omi gbé lọ

Ìforó ayé mi omi gbé lọ

Gbogbo abíkú ayé mi omi gbé lọ

Oore yèyé Ọ̀ṣun oo oore yèyé ìyá o

Oore yèyé Ọ̀ṣun oo oore yèyé ìyá o

Oore yèyé Ọ̀ṣun ìyá mi oore yèyé ìyá o