Gye so yie

1. Yɛbɛhyia akyire

a. Nante yie

b. Yoo, yɛbɛhyia

d. Yaa agya

2. Ɛte sɛn?

a. Mesrɛ kwan

b. Ɛyɛ

d. Wo nso saa

3. Nante yie

a. Tena yie

b. Ɔkwan da hɔ

d. Bɔkɔɔ

4. Mesrɛ kwan

a. Da yie

b. Ɔkwan da hɔ

d. Me mpɔ mu yɛ

5. Wo ho te sɛn?

a. Yoo

b. Yaa ɛna

d. Onyame adom, me ho yɛ

6. Wo ne nyame nkɔ

a. Akwaaba