Category Archives: Twi

Adetwerɔ “Skhmkht Ea on Love Sublime”

Adetwerɔ “Skhmkht Ea on Love Sublime” na ɛkasa fa ɔdɔ ho nsɛm a ɛwɔ Kemetman mu ho. Wɔ Kemetman mu, mmaa ne mmarima taa twerɔ anwonsɛm faa ɔdɔ a ɔɔmo wɔ ma wɔn ho no ho. Saa anwonsɛm taa wɔ nsɛmfua nson. Ɔɔmo taa twerɔ faa sɛdeɛ ɔɔmo wɔ “yareɛ” a ɔɔmo nte apɔ kɔsi berɛ a wɔhu wɔn ho. Wɔ saa anwonsɛm yi mu, mmaa ne mmarima dɔfo taa frɛ wɔn ho sɛ ‘onuabaa’ ne ‘onuabarima’.

A ɛwɔ saa adetwerɔ yi ho, yɛsan kasa fa sɛdeɛ Heru, Seteh, Ausar ne Auset ka ɔdɔ ho asɛm wɔ Kemet mu ho. Yɛkasa afa sɛdeɛ Seteh twitwaa Ausar nkyekyɛmu nketewa, na Auset san kaa ne ho bomu, na Heru nso baeɛ. Yɛsan kasa faa sɛdeɛ Kemet ɔdɔ asɛm saa berɛ no, ɛne nnɛ ɔdɔ asɛm no wɔ wiase afa no nyinaa nsɛ, nsonsoneɛ wɔ mu.

Adetwerɔ afa Haiti ne Morocco ho

Adetwerɔ a yɛfrɛ no: “Haiti, Morocco and the AU: A Case Study on Black Pan-Africanism vs. anti-Black continentalism” na ɛkasa afa sɛdeɛ nsonsoneɛ wɔ hɔ wɔ deɛ yɛfrɛ no “All-Africanism” ne “Pan-Africanism” ntam. Berɛ a yɛka sɛ “All-Africanism” ɛkyerɛ sɛ yɛpɛ sɛ Arabfoɔ a wɔ to hyɛ yɛn so ka deɛ ɛsɛ sɛ ɛyɛ Abibiman ho. Nananom bi wɔ hɔ a ɔɔmo ka sɛ ɛsɛ sɛ Arabfoɔ ka yɛn ho, ɛfiri sɛ ɔɔmo wɔ Abibiman mu. Ase kyerɛ sɛ baabi a nnipa wɔ na ɛkyerɛ baabi a yɛfiri.

Sɛ yɛka sɛ “Pan-Africanism”, ɛkyerɛ sɛ abibifoɔ nko ara na wɔtumi ka Abibiman ho. Ɛnyɛ abibifoɔ a wɔ wɔ Abibiman nko ara, ɛyɛ abibifoɔ a wɔ wɔ baabi ara wɔ wiase, a wɔpɛ wɔn ho fahodie ne yiedie.

Berɛ a Haiti na wɔpɛ sɛ wɔka “AU” no ho, a ɛte sɛ Abibiman Nkabom kuo, ɔɔmo amma kwan. Nanso berɛ a Morocco ka wɔn ho, ɔɔmo ama kwan. Ɔɔmo hwɛ hwan na wɔwɔ Abibiman mu, na ɛnyɛ deɛ ɔɔmo reyɛ. Haiti na wɔkoo ma wɔn fahodie. Wɔn nti na asasepɔn bebree a wɔwɔ Abibiman mu ne baabi foforɔ wɔ wɔn fahodie. Morocco na wɔ da so to hyɛ nnipa so bɛkɔ si nnɛ. Ɛyɛ sɛ yɛgyina “Pan-Africanism” so, ɛfiri sɛ wɔn a wɔde saa adwene baeɛ na wɔyɛ nnipa a wɔwɔ amanɔne a wɔte aseɛ sɛ Abibiman yɛ Abibifoɔ nko ara wɔ baabi ara. Ɛnni sɛ yɛpia wɔn kɔ.

Kazi Akwantuo

Fiada a ɛtwaa mu no, yɛkɔɔ KASI. KASI yɛ baabi a nnipa tumi soɛ, a ɛwɔ baabi a yɛfrɛ no Lati-Wote. Nnansa yi ara na yɛasi KASI awie. Berɛ a yɛkɔɔ hɔ no, mesua faa asa ne nnwom a ɛwɔ hɔ no. Na ɛyɛ anika. Afei nso mepɛ sɛdeɛ a wɔde nnɔteɛ ade si adan no. Mepɛ sɛdeɛ dan no si teɛ nso.
Ɛyɛ komm wɔ hɔ. Na nnua pii twa yɛn ho hyia, afei nso asuo ketewa bi na ɛbɛn baabi a asoɛ dan no wɔ. Oguo kɛseɛ nso bi wɔ hɔ, nanso ɛsɛ sɛ wonante kɔ hɔ. Na ne kwan yɛ wa kakra. Nanso ɛhɔ nyinaa yɛ fɛ.

Bantu Nnipa ho Nsɛm

Bantufoɔ na wɔbɛn Umzansi hɔ. Wɔwɔ abakɔsɛm bebree.
Baako na ɛfa sɛdeɛ nnipa baa wiase. Wɔkaa sɛ, ɔbosom bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no Ninavanhu-Ma. Na ne ho yɛ fɛfɛ yie. Deɛ ɔdi ne so hene na ɔde Sunsum Krɔnkrɔn. Ninavanhu-Ma na ɔde wiase baeɛ, ɛna ne kunu, a ɔyɛ ɔbosom a ɔde Nkwa Dua, na ɔde nsuo, nnua ne mfifideɛ, ɛne mmoa baa wiase no so. Akyire no na ɔwoo nnipa, na saa nnipa no wɔkɔɔ asase akɔ tena. Wei yɛ nnipa a wɔdi kan.
Nnipa yi wɔtee ase wɔ asomdwoeɛ mu. Mmaa a wɔwoo na wɔde wɔn mma kɔɔ nnomaa a wɔyɛ kronkron hɔ, na saa nnomaa kyerɛ akwadaa no din a wɔde bɛto no.
Ɔbaa bi, a ɔde Kei-Lei-Si na ɔwoo Za-Ha-Rrell a ɔyɛ ɔbarima. Na ne ho yɛ tan. N’anim na ɛkyia kɔ sei, ne ho, ne nsa, ɛne ne nan na asei.
Kei-Lei-Si de Za-Ha-Rrell kɔ nnomaa hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnomaa tumi to akwadaa no din no, nnomaa no kaa sɛ Kei-Lei-Si nkum akwadaa no ntɛm. Ɔbaa no se ɔnyɛ saa, ɛfiri sɛ ɔdɔ akwadaa no, na ɔmfa ho sɛ ne ho yɛ tan. Nti nnomaa no sanee firi wɔn dua so, na ɔbaa tuu mmirika kosi berɛ a ɔkɔ duruu amuna bi mu. Nnomaa anni n’akyi ɛfiri sɛ na ɛyɛ summ dodo.
Wɔ saa amuna mu na Kei-Lei-Si tetee Za-Ha-Rrell na ɔfiri amuna no mu akɔ fa aduane ne nsuo ma Za-Ha-Rrell ma no anyini.
Da bi, Kei-Lei-Si ba amuna no mu de aduane bebree ba na ɔhu sɛ Za-Ha-Rrell de dadeɛ reyɛ biribi. Ɛnkyɛ biara na Za-Ha-Rrell kuu ne na, na ɔde dadeɛ no ayɛ aboa bi.
Saa aboa yi na ɛkɔ yɛɛ mmienu, mmienu kɔyɛɛ edu, edu kɔyɛɛ ɔha, na ɛnkyɛ na dadeɛ mmoawa bebree wɔ hɔ. Za-Ha-Rrell ne mmoawa no firii amuna no mu, na wɔsɛee biribiara. Asase no nyinaa na ɛgya wɔ ho, nnipa bebree wuiɛ ma no kaa mmienu, asuo ne ɛpo na ɛyɛ hye pa ara. Ninavanhu-Ma huu wei, na wantumi ansi Za-Ha-Rrell kwan. Nti ɔboaa ɔbaa a yɛfrɛ no Amarava, ɛne Odu, ɔbarima bi. Saa nnipa mmienu na wɔbɛwo nnipa a wɔbɛyɛ nnipa a ɛto so mmienu.

Nnwom

Ɛnnɛ mesua faa nnwom bi ho. Nnwom no na ɛkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛdwene nea yɛbɛyɛ ama yɛn nkyirimma a wɔbɛnya ho mfasoɔ daakye ɛfiri sɛ wɔ nnwom yi mu, obi te sɛ akwakoraa a wɔnyini bebree na ɔdwene ne nkwadaa ne nkyirimma ho na ɔduaa kube. Nti ɛsɛ sɛ yɛn na yɛdwene nea yɛbɛyɛ ama yɛn nkyirimma.