Author Archives: amakambo

Akuafoɔ nsɛmmisa

Akuafoɔ nsɛmmisa

  1. Adwuma bɛn na Agya Ado yɛ?

Agya Ado yɛ okuafoɔ.

  1. Ɛhe na Ɛna Asɔ yɛ n’afuo no?

Ɛna Asɔ de ɛsɔ twitwa nua nketewa a ɛwɔ afuo no so.

  1. Ɛdeɛn na Agya Ado de dɔ ne n’afuo?

Ɔde ɛsɔ na ɛdɔ n’afuo.

  1. Ɛdeɛn na Ɛna Asɔ de dua ne mankani?

Ɔde asɔ na ɛdua ne mankani.

  1. Nnuane mmienu bɛn bi na wɔde aburoo yɛ?

Nnuane mmienu ne sɛ wɔde aburoo no yɛ dɔkono ne banku.

  1. Ɛhefa na Agya Ado de n’aburoo gu so?

Ɔde gu pata so.

  1. Ɛdeɛn aduane na Ɛna Asɔ de ne mankani yɛ?

Ɛna Asɔ na ɔde mankani no yɛ fufuo.

  1. Aduane bɛn na mmɔfra no di Fiada biara?

Wɔdi abɛkwan ne mankani fufuo.

  1. Ɛdeɛn na Ɛna Asɔ de n’abɛ yɛ?

Ɔde n’abɛ noa abɛkwan.

    10. Adɛn nti na mmɔfra pɛ fufuo ne abɛkwan?

Ɛfiri sɛ ɛyɛ wɔn dɛ.

Science-Mole:

Science                       

Mole:

Q1. What is the name of the animal?

A1. The name of the animal is a Mole.

Q2. What does the Mole eat?

A2. The Mole eats worms.

Q3. What eats the Moles?

A3. Owls eat the Moles.

Q4. Is the Mole an herbivore, omnivore, or carnivore?

A4. The Mole is a carnivore because it eats meat.

Q5. Is the Mole a mammal, a reptile, or a bird? How do you know?

A5. The Mole is a mammal because it has doesn’t lay eggs, it is warm blooded, and it provides milk for its young.

Q6. Where does the Mole live?

A6. The Moles live in places such as Europe, and they also live in Africa.

Q7. How do Moles protect themselves?

A7. Moles protect themselves by digging underground tunnels.

Q8. What do you think is interesting about the Mole?

A8. I think that because the Mole digs underground, it is interesting because a lot of animals don’t live underground.                                                                                                                                            

Science-Squirrel:

Science                       

Squirrel:

Q1. What is the name of the animal?

A1. The name of the animal is an Squirrel.

Q2. What does the Squirrel eat?

A2. The Squirrel eats nuts and grass..

Q3. What eats the Squirrels?

A3. Red tail hawks, snakes, and bobcats eat the Squirrels.

Q4. Is the Squirrel an herbivore, omnivore, or carnivore?

A4. The Squirrel is a herbivore because it eats plants.

Q5. Is the Squirrel a mammal, a reptile, or a bird? How do you know?

A5. The Squirrel is a mammal because it provides milk for its young, doesn’t lay eggs, and is warm-blooded.

Q6. Where does the Squirrel live?

A6. The Squirrels live in California, and in other warm places.

Q7. How do Squirrels protect themselves?

A7. Squirrels protect themselves by shoveling dirt onto their enemies and they also protect themselves by digging burrows.

Q8. What do you think is interesting about the Squirrel?

A8. I think that because the Squirrel digs burrows to protect themselves, it is interesting. 

Science: African Penguin

Science:                      

African Penguins

Q1. What is the name of the animal?

A1. The name of the animal is an African Penguin.

Q2. What does the African Penguin eat?

A2. The African Penguin eats fish.

Q3. What eats the African Penguins?

A3. White sharks and whales and dolphins eat the African Penguins.

Q4. Is the African Penguin an herbivore, omnivore, or carnivore?

A4. The African Penguin is a carnivore because it eats meat.

Q5. Is the African Penguin a mammal, a reptile, or a bird? How do you know?

A5. The African Penguin is a bird because it has wings, lays eggs, and is cold-blooded.

Q6. Where does the African Penguin live?

A6. The African Penguins live in Cape Town in warm place.

Q7. How do African Penguins protect themselves?

A7. African Penguins protect themselves by going into their surroundings in corals.

Q8. What do you think is interesting about the African Penguin?

A8. I think that because the penguins don’t fly, it is interesting because most birds fly. 

Nsɛmmisa

1. Bua asɛmmisa yi:

1. Berɛ bɛn na owia no pue?

Awia no pue anɔpa.

2. Ɛhe na wɔhunu nnomaa no?

Wɔhunu nnomaa no wɔ wiem.

3. Ɛdeɛn na Badu reyɛ?

Badu rese ne sekan.

4. Aboa bɛn na abusuafoɔ no wɔ a ɛwɔ fie hɔ?

Abusua no na wɔwɔ ɔkraman wɔ wɔn fie hɔ.

5. Hwan na ɔnoa mmɔfra no aduane?

Ɛna Asaa na ɔnoa mmɔfra no aduane.

6. Ɛdeɛn na ɛso Bamfo?

Dwaresɛn bi so Bamfo.

7. Adɛn nti na mmɔfra no nkɔ adesuabea nnɛ?

Ɛfiri sɛ ɛyɛ Memenda.

8. Bɔ Akua Kumaa ɛna din.

Akua ɛna din yɛ Ɛna Asaa.

9. Akua yɛ hwan nua?

Akua yɛ Yaw Bamfo nua.

2. Wie deɛ ɛdidi soɔ yi mu biara:

Owia pue (anɔpa) tutu.

Nnɔmaa tu wɔ (wiem). 

Sɛ Badu kɔ afuom a, ɔdi kan se ne (sekan).

Ɛna Asaa de praeɛ na (ɛpra).

Anɔpa biara, Ɛna Asaa (noa) aduane ma ne mma.

Bamfo de (dwaresɛn) na ɛkɔ asuo. 

Mmɔfra no ne wɔn Agya ne wɔn ɛna (didi), ansa na wɔakɔ afuom.