Adetwerɔ “Skhmkht Ea on Love Sublime” na ɛkasa fa ɔdɔ ho nsɛm a ɛwɔ Kemetman mu ho. Wɔ Kemetman mu, mmaa ne mmarima taa twerɔ anwonsɛm faa ɔdɔ a ɔɔmo wɔ ma wɔn ho no ho. Saa anwonsɛm taa wɔ nsɛmfua nson. Ɔɔmo taa twerɔ faa sɛdeɛ ɔɔmo wɔ “yareɛ” a ɔɔmo nte apɔ kɔsi berɛ a wɔhu wɔn ho. Wɔ saa anwonsɛm yi mu, mmaa ne mmarima dɔfo taa frɛ wɔn ho sɛ ‘onuabaa’ ne ‘onuabarima’.

A ɛwɔ saa adetwerɔ yi ho, yɛsan kasa fa sɛdeɛ Heru, Seteh, Ausar ne Auset ka ɔdɔ ho asɛm wɔ Kemet mu ho. Yɛkasa afa sɛdeɛ Seteh twitwaa Ausar nkyekyɛmu nketewa, na Auset san kaa ne ho bomu, na Heru nso baeɛ. Yɛsan kasa faa sɛdeɛ Kemet ɔdɔ asɛm saa berɛ no, ɛne nnɛ ɔdɔ asɛm no wɔ wiase afa no nyinaa nsɛ, nsonsoneɛ wɔ mu.