Ama Kambon

Me din de Ama Kambon. Madi mfeɛ 13. Mefiri Abibiman. Mete Tutu. Mepɛ sɛ menoa aduane ɛfiri sɛ aduane yɛ dɛ. M’awofoɔ kyerɛ me adeɛ wɔ fie. Mete Twi, Yorùbá, Wolof ne borɔfo. Menim akenkan ne adetwerɔ. Afei nsoso, menim abɔdeɛ mu nyansapɛ ne anobuo. Mesua abakɔsɛm ne anansesɛm. Mepɛ kuayɔ. M’abusuafoɔ wɔ turo wɔ Mampɔn baabi a yɛduaduaa aborɔbɛ, bankye, amango,  ne kuru-bɛwu. Daakye bi, mɛnoa aduane ama nnipa pii ama wɔn nyinaa ani agye.

My name is Ama Kambon. I’m from Africa. I live in Tutu. I love to cook vegan food to help people improve their health and nutrition. I’m homeschooled, and I speak Twi, Yorùbá, Wolof and English. I study reading and writing, or language arts, science and algebra, history and Ananse stories.

I like gardening. I have a garden in front our house in Mampɔn where we planted pineapples, cocoyam, mangoes, and aloe-vera. In the future, I will cook food for many people so that they will all be happy.

 

Ama Onyankopɔnbo Àjàgbẹ̀yàlà Diasîzi Diasîlwa Mpolo Lunûngu Ẹ̀sankìígbé Kambon*

Ama (Akan/Twi) – The wise one, the ancient one, born on the day of the Supreme Being, Onyame. Amma is also the name of the Supreme Being amongst the Dogon and both are derived from Amen/Ame of ancient Kemet. The name of the souls of Saturday borns is known to this day as Amen or Ame.

Onyankopɔnbo (Akan/Twi) – A reference to a proverb “Onyankopɔn fa ne bo a, ɔnto no ntɛm” translating to “when the Supreme Being takes a stone (in order to exact justice), s/he does not do so in haste. This child is that stone that Onyankopɔn will use to restore and exact justice in the world.

Àjàgbẹ̀yàlà (Yorùbá) – Jà translates to to fight, ẹ̀yà translates to race or ethnic group, gbà…là translates to to save. Therefore this is the one who fights to save the race.

Diasîzi (Kikongo) – That which is marvelous, a surprise, a real event
Diasîlwa (Kikongo) – That which is promised
Mpolo (Kikongo) – Healing and healing words, that which restores health by bringing about a state of Kinenga (balance)
Lunungu (Kikongo) – The state of being just, justice itself

DSC01323
DSC01325

Ẹ̀sankìígbé (Yorùbá) – A reference to an Odù, Ogbè bàrà in which divine justice was restored by means of unavoidable destiny. The name of the girl who was the vessel through which this justice was carried out was named Ẹ̀sankìígbé at birth translating to payment (for goodness or badness) does not go unrecompensed. All debts must eventually be paid in keeping with divine order no matter how long it takes.

Kambon (Itu Mbon Uzo) – A name of Nigeria, possibly from the Itu Mbon Uzo language of the Obolo linguistic group, translating to “in the spirit of the people”. Also in Dagbanli of Ghana, the name Kambon is associated with Asante warriors.

*Memeneda Banyansafoɔ a ɔyɛ boɔ a Onyankopɔn mpɛ ntɛm mfa nto a ɔko de twitwa gye ne man a ne ho yɛ nwanwa a ɛnam bɔhyɛ so nti na ɔde teneneesɛm ba wiase a ɛyɛ ayaresa ankasa ɛnam ɛka a yɛntutu ne tuada da ntira, wɔ amansan-sunsum no mu.

*Ọlọ́gbọ́n Adáyébá, Ọmọ Ọjọ́ Àbá mẹ́ta t’ó jẹ́ Òkúta tí Olódùmarè kìí tètè fi bánijà, t’ó jà láti gba ẹ̀yà rẹ̀ là l’ọ́nà ọ̀tọ̀ pẹ̀lú àdéhùn láti kó ìdájọ́ rere alárà t’ó fi wo ẹ̀yà rẹ̀ sàn dáyé nípasẹ̀ ìgbẹ̀san tí kìí gbé l’ágbára ẹ̀mí àwọn Ará Ayé.

*The most ancient wise one, child of Onyame’s day, who is the stone that Onyankopɔn/Olódùmarè does not hastily throw in exacting justice, who fights to save the race who is marvelous it is promised that she will bring the healing words of justice because vengeance and debts never go unrepaid, in the spirit of the people.