1. Abaa tiatia na ɛkyerɛ nnɔnhwere
  2. Hwɛ baabi a abaa tiatia no kyerɛ
  3. Ɛno kyerɛ nnɔn a ɛyɛ.
  4. Abaa tenten na ɛkyerɛ simma.
  5. Hwɛ baabi a tiatia no kyerɛ.
  6. Kan no nnum nnum wɔ wo nsateaa so.