Category Archives: Twi

Bantu Nnipa ho Nsɛm

Bantufoɔ na wɔbɛn Umzansi hɔ. Wɔwɔ abakɔsɛm bebree.
Baako na ɛfa sɛdeɛ nnipa baa wiase. Wɔkaa sɛ, ɔbosom bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no Ninavanhu-Ma. Na ne ho yɛ fɛfɛ yie. Deɛ ɔdi ne so hene na ɔde Sunsum Krɔnkrɔn. Ninavanhu-Ma na ɔde wiase baeɛ, ɛna ne kunu, a ɔyɛ ɔbosom a ɔde Nkwa Dua, na ɔde nsuo, nnua ne mfifideɛ, ɛne mmoa baa wiase no so. Akyire no na ɔwoo nnipa, na saa nnipa no wɔkɔɔ asase akɔ tena. Wei yɛ nnipa a wɔdi kan.
Nnipa yi wɔtee ase wɔ asomdwoeɛ mu. Mmaa a wɔwoo na wɔde wɔn mma kɔɔ nnomaa a wɔyɛ kronkron hɔ, na saa nnomaa kyerɛ akwadaa no din a wɔde bɛto no.
Ɔbaa bi, a ɔde Kei-Lei-Si na ɔwoo Za-Ha-Rrell a ɔyɛ ɔbarima. Na ne ho yɛ tan. N’anim na ɛkyia kɔ sei, ne ho, ne nsa, ɛne ne nan na asei.
Kei-Lei-Si de Za-Ha-Rrell kɔ nnomaa hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnomaa tumi to akwadaa no din no, nnomaa no kaa sɛ Kei-Lei-Si nkum akwadaa no ntɛm. Ɔbaa no se ɔnyɛ saa, ɛfiri sɛ ɔdɔ akwadaa no, na ɔmfa ho sɛ ne ho yɛ tan. Nti nnomaa no sanee firi wɔn dua so, na ɔbaa tuu mmirika kosi berɛ a ɔkɔ duruu amuna bi mu. Nnomaa anni n’akyi ɛfiri sɛ na ɛyɛ summ dodo.
Wɔ saa amuna mu na Kei-Lei-Si tetee Za-Ha-Rrell na ɔfiri amuna no mu akɔ fa aduane ne nsuo ma Za-Ha-Rrell ma no anyini.
Da bi, Kei-Lei-Si ba amuna no mu de aduane bebree ba na ɔhu sɛ Za-Ha-Rrell de dadeɛ reyɛ biribi. Ɛnkyɛ biara na Za-Ha-Rrell kuu ne na, na ɔde dadeɛ no ayɛ aboa bi.
Saa aboa yi na ɛkɔ yɛɛ mmienu, mmienu kɔyɛɛ edu, edu kɔyɛɛ ɔha, na ɛnkyɛ na dadeɛ mmoawa bebree wɔ hɔ. Za-Ha-Rrell ne mmoawa no firii amuna no mu, na wɔsɛee biribiara. Asase no nyinaa na ɛgya wɔ ho, nnipa bebree wuiɛ ma no kaa mmienu, asuo ne ɛpo na ɛyɛ hye pa ara. Ninavanhu-Ma huu wei, na wantumi ansi Za-Ha-Rrell kwan. Nti ɔboaa ɔbaa a yɛfrɛ no Amarava, ɛne Odu, ɔbarima bi. Saa nnipa mmienu na wɔbɛwo nnipa a wɔbɛyɛ nnipa a ɛto so mmienu.

Nnwom

Ɛnnɛ mesua faa nnwom bi ho. Nnwom no na ɛkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛdwene nea yɛbɛyɛ ama yɛn nkyirimma a wɔbɛnya ho mfasoɔ daakye ɛfiri sɛ wɔ nnwom yi mu, obi te sɛ akwakoraa a wɔnyini bebree na ɔdwene ne nkwadaa ne nkyirimma ho na ɔduaa kube. Nti ɛsɛ sɛ yɛn na yɛdwene nea yɛbɛyɛ ama yɛn nkyirimma.

Mmoa ho nsɛm

Yɛhwɛɛ ananse ne wɔn ntentan ho nsɛm. Ananse ntentan na ɛtumi boa ananse ayɛ nneɛma pii. Wɔ sene wɔn ntentan na ɛkyɛ dɔnhwere baako. Wɔyɛ anadwo biara. Wɔde kye mmoawa afoforɔ. Ntentan akɛseɛ akɛseɛ no tumi kye nnomaa nketewa. Ananse bi na wɔn nkyerekyere ntentan da. Wɔkɔ ananse afoforɔ hɔ na wɔwe wɔn. Ananse nketewa bi na wɔwe ananse akɛseɛ.
Afei wɔde hintahinta. Ananse bi wɔ hɔ kyerekyere ntentan akɛseɛ gu edua bi ho. Ɛma ntentan kɛseɛ a yɛntumi nhu wɔ mu na ɛkata ananse so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmoawa akɛseɛ anaa nnomaa. Osuo nso rentumi nkɔ mu. Nti ananse no na ɔde tokuro hyɛ ntentan dan no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsuo tumi kɔ mu berɛ a osuo tɔ.
Mmoawa bi wɔ hɔ a wɔ kyerekyere sirikyi na ɛsɛn firi ɔbodan na mmoawa a wɔfiri nsuo a ɛwɔ abodan no fam na wɔhu sɛ mmoawa no wɔhyerɛn. Nti wɔ tu kɔ soro na yɛkye wɔn.

Mmoa ho nsɛm

Nnora yɛsuaa afa mmoa a wɔte nsuo ase. Yɛsuaa afa nsuomnam a wɔn mu bebree wɔ hɔ na deɛ wɔwe nsuomnam na wɔba nkabom sɛ wɔwe wɔn nyinaa, te sɛ nnomaa a wɔdware asuo, bonsu, ne nsuomnam akɛseɛ akɛseɛ.
Afei yɛsuaa afa gyata ho. Berɛ a osuo na ɛba bɛtɔ no, mframa bɔ na obobiri rentumi nte sɛ ɔba. Nti ɛnyɛ den sɛ gyata kye no.
Nso, sakraman wɔ hɔ a ɛte sɛ ɔsɔ a wɔte Zambia mu. Wɔn honam yɛ ankaahono na wɔn nam no a wɔyɛ mmoa a wɔte asaase ase na wɔtumi hu wɔn yie. Nti gye sɛ wɔhwɛhwɛ kwan a wɔtumi kye wɔn. Wɔtaa tu amuna anaa wɔ hu mframa wɔ tokuro no mu akye wɔn aduane. Afei nso sakraman nante brɛoo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmoa nketewa rente sɛ wɔba. (wɔn ntumi nhu yie.) Afei nso mmoa no bi na wɔnante akyiri dodo firi wɔn tokuro na sakraman no kye wɔn.
Ntetea a wɔte anweatam nso wɔ hɔ. Berɛ a mmoa no nyinaa kɔ hinta wɔ baabi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a owia mmɔ wɔ wɔn so no, ntetea na wɔba sɛ wɔde mmoawa a wɔawu de aba fie. Nanso mmoawa bi wɔ hɔ a wɔn nso wɔpɛ sɛ wɔwe ntetea no te sɛ ananse ne mmoawa afoforɔ. Afei nso mframa bɔ a, ɛde ntetea no kɔ.
Nanso wei nyinaa akyi no wɔduru wɔn fie na wɔwɔ aduane ama ntetea kuo no nyinaa.
Afei mfɔteɛ wɔ hɔ na wɔkyɛ mfeɛ enum ansa na wɔsi wɔn fie wie no. Wɔ wie no na mfɔteɛ nketewa ba na wɔnyini wie no na wɔ fi ase tu kɔ wiem. Afei, mmoawa bi wɔ hɔ a wɔ ba mfɔteɛ dan no abɔnten na wɔhyerɛn kanea. Wɔyɛ saa no na mfɔteɛ ba wɔn hɔ ɛfiri sɛ wɔpɛ kanea. Ɛno akyi saa mmoawa na wɔkye wɔn we.

Bragorɔ (1)

Bragorɔ yɛ Akanfoɔ ayankomadeɛ a yɛyɛ berɛ a mmaa reyɛ aduru ne mpanimfeɛ so. Da a wɔyɛ bragorɔ no, wɔsɔre anɔpatututu na wɔ to nnwom. Abusua ne nnamfo ba na mmaa mpanimfoɔ a wɔagoro wɔn bra dada na wɔboa abaayewa no yi ne ho nwi, abubu ne mmɔwerɛ.
Wɔde no kɔdware asiesie no kama. Wɔwie na wɔsan kɔ. Abusuafoɔ ne n’afɛfoɔ de no kɔ. Wɔto nnwom nso.
Wɔde Nkosua, Ɛtɔ, fufuo ne kɔkɔɔ ne sonowedɛ ka ɔbrafoɔ no anom.